Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 23 tháng 10 năm 2018