Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 19 tháng 08 năm 2017