Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Loại văn bản : Quyết định

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
49/2018/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 07/09/2018 Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông cô
48/2018/QĐ-UBND 31/08/2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 31/08/2018 Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn
47/2018/QĐ-UBND 27/08/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 27/08/2018 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019
28/2018/QĐ-UBND 08/05/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 08/05/2018 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
84/2017/QĐ-UBND 29/09/2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày ban hành 29/09/2017 Ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
68 /2016/QĐ-UBND 29/09/2016 Quyết định số 68 /2016/QĐ-UBND ngày ban hành 29/09/2016 Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
2205 /QĐ-UBND 21/09/2016 Quyết định số 2205 /QĐ-UBND ngày ban hành 21/09/2016 Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
732 /QĐ-TTg 29/04/2016 Quyết định số 732 /QĐ-TTg ngày ban hành 29/04/2016 Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạ
1387/QĐ-BGDĐT 29/04/2016 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 29/04/2016 Đính chính thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
12 /2016/QĐ-TTg 11/03/2016 Quyết định số 12 /2016/QĐ-TTg ngày ban hành 11/03/2016 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ
49 /2014/QĐ-UBND 07/08/2014 Quyết định số 49 /2014/QĐ-UBND ngày ban hành 07/08/2014 Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh
2653 /QĐ-BGDĐT 25/07/2014 Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 25/07/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
39/2014/QĐ-UBND 10/07/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 10/07/2014 Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
27 /2014/QĐ-UBND 27/05/2014 Quyết định số 27 /2014/QĐ-UBND ngày ban hành 27/05/2014 Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
26/2014/QĐ-UBND 23/05/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 23/05/2014 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
649 /QĐ-SGDĐT 02/04/2014 Quyết định số 649 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 02/04/2014 Thành lập các đội tuyển học sinh lớp 5, 9 và 11 của tỉnh tham dự kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc
564 /QĐ-SGDĐT 27/03/2014 Quyết định số 564 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 27/03/2014 Công nhận giải cá nhân trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh năm học 2013-2014
38 /QĐ-PGD&ĐT 03/03/2014 Quyết định số 38 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 03/03/2014 Khen thưởng các tập thể, công nhận giải cá nhân trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện bậc Tiểu học năm học 2013 - 2014
35 /QĐ-PGD&ĐT 24/02/2014 Quyết định số 35 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 24/02/2014 Khen thưởng các cá nhân đạt giải trong Hội thi vẽ tranh bằng máy vi tính cấp huyện học sinh tiểu học năm học 2013 - 2014
34 /QĐ-PGD&ĐT 19/02/2014 Quyết định số 34 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 19/02/2014 Khen thưởng các tập thể, công nhận giải cá nhân trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện bậc THCS năm học 2013 - 2014
27 /QĐ-PGD&ĐT 11/02/2014 Quyết định số 27 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/02/2014 Khen thưởng các học sinh đạt giải trong Hội thi Hùng biện tiếng Anh bậc THCS năm học 2013 - 2014
14 /QĐ-PGD&ĐT; 15 /QĐ-PGD&ĐT 21/01/2014 Quyết định số 14 /QĐ-PGD&ĐT; 15 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/01/2014 Khen thưởng các đơn vị và cá nhân đạt giải trong hội thi IOE cấp huyện năm học 2013-2014
11/QĐ-PGD&ĐT, 12/QĐ-PGD&ĐT, 13/QĐ-PGD&ĐT 14/01/2014 Quyết định số 11/QĐ-PGD&ĐT, 12/QĐ-PGD&ĐT, 13/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2014 Công nhận đạt giải trong hội thi vở sạch chữ đẹp năm học 2013 - 2014
3463 /2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Quyết định số 3463 /2013/QĐ-UBND ngày ban hành 18/11/2013 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện
1875/QĐ-UBND 20/09/2013 Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày ban hành 20/09/2013 Bổ sung danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh
2453/QĐ-UBND 01/08/2013 Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày ban hành 01/08/2013 Kết quả thi đua năm học 2012 -2013
950 /QĐ-SGD&ĐT 2014/05/09 Quyết định số 950 /QĐ-SGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2014 Thành lập hội đồng khảo sát kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2013-2014 tỉnh Thừa Thiên Huế
62/QĐ-PGD&ĐT 2014/05/13 Quyết định số 62/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2014 Thành lập tổ chuyên môn của BQL dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” cấp huyện
1564 /QĐ-TLĐ 2014/12/24 Quyết định số 1564 /QĐ-TLĐ ngày ban hành 24/12/2014 Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn