Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Lĩnh vực : Giáo dục phổ thông

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
31/2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 18/12/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 06/09/2017 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
68 /2016/QĐ-UBND 29/09/2016 Quyết định số 68 /2016/QĐ-UBND ngày ban hành 29/09/2016 Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
1878 /QĐ-BGDĐT 02/06/2016 Công văn số 1878 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 02/06/2016 Ban hành Thể lệ cuộc thi Quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4
732 /QĐ-TTg 29/04/2016 Quyết định số 732 /QĐ-TTg ngày ban hành 29/04/2016 Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạ
1387/QĐ-BGDĐT 29/04/2016 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 29/04/2016 Đính chính thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo