Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 22 tháng 05 năm 2019


Lĩnh vực : Giáo dục MN - TH - THCS

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
31 /2018/TT-BGDĐT 27/12/2018 Thông tư số 31 /2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 27/12/2018 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
03 /2018/TT-BGDĐT 29/01/2018 Thông tư số 03 /2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
2205 /QĐ-UBND 21/09/2016 Quyết định số 2205 /QĐ-UBND ngày ban hành 21/09/2016 Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
08/2014/TT-BVHTTDL 24/09/2014 Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày ban hành 24/09/2014 Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"  
1761/LN-GDĐT-TC 21/08/2014 Công văn số 1761/LN-GDĐT-TC ngày ban hành 21/08/2014 Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục
1657 /LN-TC-GD 08/08/2014 Hướng dẫn số 1657 /LN-TC-GD ngày ban hành 08/08/2014 Thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
49 /2014/QĐ-UBND 07/08/2014 Quyết định số 49 /2014/QĐ-UBND ngày ban hành 07/08/2014 Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh
426/HDLN-GD&ĐT-YT-ĐHH-BHXH 07/08/2014 Hướng dẫn số 426/HDLN-GD&ĐT-YT-ĐHH-BHXH ngày ban hành 07/08/2014 Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2014 - 2015
2653 /QĐ-BGDĐT 25/07/2014 Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 25/07/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
1563/SGDĐT- KHTC 23/07/2014 Công văn số 1563/SGDĐT- KHTC ngày ban hành 23/07/2014 Đề nghị trả lời phiếu thăm dò về khai thác Bảng thông minh
14 /KH-PGD&ĐT 21/07/2014 Kế hoạch số 14 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 21/07/2014 Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 67 năm ngày thương binh-liệt sĩ
1526 /GD&ĐT-KHTC 16/07/2014 Công văn số 1526 /GD&ĐT-KHTC ngày ban hành 16/07/2014 Tăng cường công tác bảo vệ tài sản tại các đơn vị trường học
39/2014/QĐ-UBND 10/07/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 10/07/2014 Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21/2014/TT-BGDĐT 07/07/2014 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 07/07/2014 Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1382 /KH-SGDĐT-GDCNTX 24/06/2014 Kế hoạch số 1382 /KH-SGDĐT-GDCNTX ngày ban hành 24/06/2014 Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
36 /PGD&ĐT 18/06/2014 Công văn số 36 /PGD&ĐT ngày ban hành 18/06/2014 Hướng dẫn và phát động tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014
59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày ban hành 16/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày ban hành 16/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
1307 /SGDĐT-GDCN&TX 13/06/2014 Công văn số 1307 /SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 13/06/2014 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thiết bị trường học và quản lí giáo dục
1266 /SGD&ĐT-TCCB 10/06/2014 Công văn số 1266 /SGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 10/06/2014 Thông báo kế hoạch Tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014
11 /KH-PGD&ĐT 09/06/2014 Kế hoạch số 11 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 09/06/2014 Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014
30 /BC-PGD&ĐT 09/06/2014 Báo cáo số 30 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 09/06/2014 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
44 /NQ-CP 09/06/2014 Nghị quyết số 44 /NQ-CP ngày ban hành 09/06/2014 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toà
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/05/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng
27 /2014/QĐ-UBND 27/05/2014 Quyết định số 27 /2014/QĐ-UBND ngày ban hành 27/05/2014 Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
26/2014/QĐ-UBND 23/05/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 23/05/2014 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1002 /TB-SGDĐT 14/05/2014 Thông báo số 1002 /TB-SGDĐT ngày ban hành 14/05/2014 Lịch tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo
08 /KH-PGD&ĐT 08/05/2014 Kế hoạch số 08 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 08/05/2014 Phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2014
29 /PGD&ĐT 05/05/2014 Công văn số 29 /PGD&ĐT ngày ban hành 05/05/2014 Triển khai kế hoạch tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014
1537 /CT-BGD&ĐT 05/05/2014 Chỉ thị số 1537 /CT-BGD&ĐT ngày ban hành 05/05/2014 Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo
20 /BC-PGD&ĐT 29/04/2014 Báo cáo số 20 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 29/04/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2014
859 / SGD&ĐT-TTr 25/04/2014 Công văn số 859 / SGD&ĐT-TTr ngày ban hành 25/04/2014 Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
816 /SGD&ĐT-GDTrH 22/04/2014 Công văn số 816 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 22/04/2014 Triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2014
KH 21/04/2014 Kế hoạch số KH ngày ban hành 21/04/2014 Kiểm tra thi đua năm học 2013 - 2014
734 /SGDĐT-VP 16/04/2014 Công văn số 734 /SGDĐT-VP ngày ban hành 16/04/2014 Chuẩn bị cho đợt kiểm tra năm học 2013-2014
105 /KHLN/TTYT-PGDĐT 10/04/2014 Kế hoạch số 105 /KHLN/TTYT-PGDĐT ngày ban hành 10/04/2014 Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các trường học năm 2014
658/SGDĐT-KHTC 04/04/2014 Công văn số 658/SGDĐT-KHTC ngày ban hành 04/04/2014   Cung cấp số liệu và tài liệu xây dựng Bản đồ Qui hoạch mạng lưới GD&ĐT của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020
06 /KH-PGD&ĐT 02/04/2014 Kế hoạch số 06 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 02/04/2014 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014
168 /UBND 02/04/2014 Công văn số 168 /UBND ngày ban hành 02/04/2014 Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ lễ hội "Sóng nước Tam Giang" năm 2014
17 /BC-PGD&ĐT 31/03/2014 Báo cáo số 17 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 31/03/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch tháng 4/2014
20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày ban hành 24/03/2014 phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
470 /SGDĐT-GDTrH 20/03/2014 Công văn số 470 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 20/03/2014 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014
472 /SGDĐT-GDTrH 20/03/2014 Công văn số 472 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 20/03/2014 Đảm bảo an toàn cho học sinh
465 /HD-SGDĐT 20/03/2014 Hướng dẫn số 465 /HD-SGDĐT ngày ban hành 20/03/2014 Thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
07 /2014/TT-BGDĐT 14/03/2014 Thông tư số 07 /2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 14/03/2014 Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
414 /SGDĐT-GDTrH 12/03/2014 Công văn số 414 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 12/03/2014 Nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ
355 /SGDĐT-VP 05/03/2014 Công văn số 355 /SGDĐT-VP ngày ban hành 05/03/2014 Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
11 /BC-PGD&ĐT 04/03/2014 Báo cáo số 11 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch tháng 3/2014
18 /PGD-ĐT 03/03/2014 Công văn số 18 /PGD-ĐT ngày ban hành 03/03/2014 Hội nghị sơ kết  2 năm thực hiện Chương trình hành động của ngành
281 /SGDĐT-VP 25/02/2014 Công văn số 281 /SGDĐT-VP ngày ban hành 25/02/2014 Báo cáo số học sinh bỏ học
266 /SGD&ĐT-VP 24/02/2014 Công văn số 266 /SGD&ĐT-VP ngày ban hành 24/02/2014 Ngăn ngừa việc sử dụng các loại thiết bị đồ dùng và đồ chơi không rõ nguồn gốc, có thể gây nguy hại cho học sinh.
230 /SGDĐT-VP 18/02/2014 Công văn số 230 /SGDĐT-VP ngày ban hành 18/02/2014 Về việc lập hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT 2014
204 /SGDĐT-GDCN&TX 13/02/2014 Công văn số 204 /SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 13/02/2014 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm học 2013-2014
02 /KH-PGD&ĐT 12/02/2014 Kế hoạch số 02 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 12/02/2014 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2014
03 /KH-PGD&ĐT 12/02/2014 Kế hoạch số 03 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 12/02/2014 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014
08 /PGD&ĐT 10/02/2014 Công văn số 08 /PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2014 Tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng  cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
11 /CV-PGD&ĐT 10/02/2014 Công văn số 11 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2014 Tập huấn thống kê CSVC, dự báo học sinh và đội ngũ CBQL, GV trong việc điều chỉnh Quy hoạch PTGD&ĐT
10 /CV-PGD-ĐT 08/02/2014 Công văn số 10 /CV-PGD-ĐT ngày ban hành 08/02/2014 Tổ chức đánh giá 2 năm thực hiện Chương trình hành động của ngành
07 /BC-PGD&ĐT 23/01/2014 Báo cáo số 07 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch tháng 02/2014
02 /HD-PGD&ĐT 22/01/2014 Hướng dẫn số 02 /HD-PGD&ĐT ngày ban hành 22/01/2014 Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014) và đón Tết Nguyên
226 /SGDĐT-MN 18/01/2014 Công văn số 226 /SGDĐT-MN ngày ban hành 18/01/2014 Tham gia viết bài, tin về hoạt động của giáo dục mầm non
50 /SGDĐT-GDCN&TX 13/01/2014 Công văn số 50 /SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 13/01/2014 Triển khai Nghị quyết 8
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
2547/SGD&ĐT-VP 20/12/2013 Công văn số 2547/SGD&ĐT-VP ngày ban hành 20/12/2013 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ (2014)
2531 /SGDĐT-VP 19/12/2013 Công văn số 2531 /SGDĐT-VP ngày ban hành 19/12/2013 Thực hiện Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến
2411 /SGDĐT-VP 09/12/2013 Công văn số 2411 /SGDĐT-VP ngày ban hành 09/12/2013 Củng cố và phát triển Tập san Giáo dục Đào tạo
3463 /2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Quyết định số 3463 /2013/QĐ-UBND ngày ban hành 18/11/2013 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện
Thư_BGD&ĐT 15/11/2013 Thư số Thư_BGD&ĐT ngày ban hành 15/11/2013 Thư Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các thầy giáo, cô giáo và cán bộ, công chức ngành giáo dục
2142 /SGDĐT-TTr 08/11/2013 Công văn số 2142 /SGDĐT-TTr ngày ban hành 08/11/2013 Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013
15/GM-LĐLĐ 07/11/2013 Giấy mời số 15/GM-LĐLĐ ngày ban hành 07/11/2013 Hội nghị triển khai học tập nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt toàn huyện
2126 /SGD&ĐT-GDTrH 31/10/2013 Công văn số 2126 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 31/10/2013 Tổ chức hoạt động hưởng ửng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”
2105/ SGD&ĐT-GDTrH 29/10/2013 Công văn số 2105/ SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 29/10/2013 Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày ban hành 22/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
90 /PGDĐT 18/10/2013 Công văn số 90 /PGDĐT ngày ban hành 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng THTT, HSTC" năm học 2013-2014
87 /PGD&ĐT 17/10/2013 Công văn số 87 /PGD&ĐT ngày ban hành 17/10/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí-KĐCL năm học 2013-2014
1995 /KH-SGDĐT-CĐN 16/10/2013 Kế hoạch số 1995 /KH-SGDĐT-CĐN ngày ban hành 16/10/2013 Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2013-2014
1984/TB-SGDĐT-GDCN&TX 14/10/2013 Thông báo số 1984/TB-SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 14/10/2013 Giới thiệu nguồn tài liệu BDTX giáo viên
117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày ban hành 07/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý h&agrav
1875/QĐ-UBND 20/09/2013 Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày ban hành 20/09/2013 Bổ sung danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh
2360/STC-QLGCS 18/09/2013 Công văn số 2360/STC-QLGCS ngày ban hành 18/09/2013 Hướng dẫn hạch toán hao mòn TSCĐ để thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN
Lịch tổ chức hội nghị CBCC năm học 2013-2014 của các đơn vị 10/09/2013 Thông báo số Lịch tổ chức hội nghị CBCC năm học 2013-2014 của các đơn vị ngày ban hành 10/09/2013 Lịch tổ chức hội nghị CBCC năm học 2013-2014 của các đơn vị
1756/LT-HD-SGDĐT-CĐN 06/09/2013 Hướng dẫn số 1756/LT-HD-SGDĐT-CĐN ngày ban hành 06/09/2013 Tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong các trường học và cơ quan giáo dục năm học 2013 – 2014
67/PGD&ĐT 03/09/2013 Công văn số 67/PGD&ĐT ngày ban hành 03/09/2013 Vận động CBCNVC tham gia HMTN đợt 3 năm 2013
Thư Huyện ủy 31/08/2013 Thư số Thư Huyện ủy ngày ban hành 31/08/2013 Thư của Huyện Ủy Quảng Điền gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014
Thư Chủ Tịch nước 28/08/2013 Thư số Thư Chủ Tịch nước ngày ban hành 28/08/2013 Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014
68/PGD&ĐT 28/08/2013 Báo cáo số 68/PGD&ĐT ngày ban hành 28/08/2013 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch tháng 9
1692/SGDĐT-VP 27/08/2013 Công văn số 1692/SGDĐT-VP ngày ban hành 27/08/2013 Chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014  
04/GM-CĐGD 14/08/2013 Giấy mời số 04/GM-CĐGD ngày ban hành 14/08/2013 Tham dự hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2012-2013
09/TB-PGD&ĐT 13/08/2013 Thông báo số 09/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 13/08/2013 Tổ chức xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014
55/PGD&ĐT 01/08/2013 Công văn số 55/PGD&ĐT ngày ban hành 01/08/2013 Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy
Lịch học chính trị hè năm 2013 29/07/2013 Thông báo số Lịch học chính trị hè năm 2013 ngày ban hành 29/07/2013 Lịch học chính trị hè năm 2013
10/KH-PGDDT 14/07/2013 Kế hoạch số 10/KH-PGDDT ngày ban hành 14/07/2013 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014
39/PGDĐT 20/05/2013 Công văn số 39/PGDĐT ngày ban hành 20/05/2013 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” giai đoạn  2008-2013
39/2013/TT-BGDĐT 2013/12/04 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
57 / KH-UBND 2014/05/08 Kế hoạch số 57 / KH-UBND ngày ban hành 08/05/2014 Triển khai Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
1043 /SGD&ĐT- KHTC 2014/05/17 Công văn số 1043 /SGD&ĐT- KHTC ngày ban hành 17/05/2014 Hướng dẫn hoạt động tổ chức ủng hộ Quỹ ‘Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”
33 /PGD&ĐT 2014/05/22 Công văn số 33 /PGD&ĐT ngày ban hành 22/05/2014 Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2014
1257 /SGD&ĐT-KHTC 2015/05/22 Công văn số 1257 /SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 22/05/2015 Không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp