Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 22 tháng 05 năm 2019


Lĩnh vực : GD Thường xuyên và Chuyên nghiệp

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1268 /QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Công văn số 1268 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 20/04/2016 Đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 về quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/03/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thu
07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/03/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
05 /2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư số 05 /2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 21/03/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
12 /2016/QĐ-TTg 11/03/2016 Quyết định số 12 /2016/QĐ-TTg ngày ban hành 11/03/2016 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ