Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Cơ quan ban hành : UBND tỉnh TT Huế

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
49/2018/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 07/09/2018 Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông cô
48/2018/QĐ-UBND 31/08/2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 31/08/2018 Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn
47/2018/QĐ-UBND 27/08/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 27/08/2018 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019
28/2018/QĐ-UBND 08/05/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 08/05/2018 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
84/2017/QĐ-UBND 29/09/2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày ban hành 29/09/2017 Ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
68 /2016/QĐ-UBND 29/09/2016 Quyết định số 68 /2016/QĐ-UBND ngày ban hành 29/09/2016 Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
2205 /QĐ-UBND 21/09/2016 Quyết định số 2205 /QĐ-UBND ngày ban hành 21/09/2016 Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
49 /2014/QĐ-UBND 07/08/2014 Quyết định số 49 /2014/QĐ-UBND ngày ban hành 07/08/2014 Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh
39/2014/QĐ-UBND 10/07/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 10/07/2014 Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
67 /HD-HĐKHSK 25/06/2014 Hướng dẫn số 67 /HD-HĐKHSK ngày ban hành 25/06/2014 Về việc xét duyệt, công nhận đề tài sáng kiến đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"