Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Cơ quan ban hành : Chính phủ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
145/2018/NĐ-CP 16/10/2018 Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày ban hành 16/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi
135/2018/NĐ-CP 04/10/2018 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày ban hành 04/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
72 /2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định số 72 /2018/NĐ-CP ngày ban hành 15/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày ban hành 05/01/2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày ban hành 24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày ban hành 26/05/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
732 /QĐ-TTg 29/04/2016 Quyết định số 732 /QĐ-TTg ngày ban hành 29/04/2016 Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạ
12 /2016/QĐ-TTg 11/03/2016 Quyết định số 12 /2016/QĐ-TTg ngày ban hành 11/03/2016 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ
108 /2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định số 108 /2014/NĐ-CP ngày ban hành 20/11/2014 Chính sách tinh giản biên chế
44 /NQ-CP 09/06/2014 Nghị quyết số 44 /NQ-CP ngày ban hành 09/06/2014 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toà