Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 28 tháng 06 năm 2017


Tin giáo dục & đào tạo

Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2012 - 2013
ăn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013; Căn cứ công văn số 5156/BGDĐT-TTr ngày 10/8/2012 của Bộ trưởng Bộ ...

Trang 1/2