Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin giáo dục & đào tạo

Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2012 - 2013
ăn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013; Căn cứ công văn số 5156/BGDĐT-TTr ngày 10/8/2012 của Bộ trưởng Bộ ...

Trang 1/2