Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Năm học 2020 - 2021

Công nhận danh hiệu thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021
Công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 45 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 187 cá nhân và danh hiệu Lao động tiên ...