Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

 » Tài nguyên » Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Tài liệu khối Trung học cơ sở

Cập nhật lúc : 02:13 12/03/2014  

Module THCS 23

Tải file

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh