Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Tài liệu khối Trung học cơ sở

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Module THCS 41

Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Module THCS 40

Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Module THCS 39

Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

Module THCS 38

Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS

Module THCS 37

Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS

Module THCS 36

Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

Module THCS 35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

Module THCS 34

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Module THCS 33

Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Module THCS 32

Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

Module THCS 31

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Module THCS 30

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

Module THCS 29

Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục

Module THCS 28

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên

Module THCS 27

Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

Module THCS 26

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

Module THCS 25

Viết sáng kiến trong trường THCS

Module THCS 24

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

Module THCS 23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Module THCS 22

Sử dụng một số phần mềm dạy học

Module THCS 21

Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

Module THCS 20

Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học

Module THCS 19

Dạy học với công nghệ thông tin

Module THCS 18

Phương pháp dạy học tích cực

Module THCS 17

Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

Module THCS 16

Hồ sơ dạy học

Module THCS 15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

Module THCS 14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp

Module THCS 13

Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học

Module THCS 12

Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS