Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 01 tháng 08 năm 2021


Tài liệu bậc học Mầm non

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Module MN44

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non

Module MN43

Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non

Module MN42

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non

Module MN41

Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

Module MN40

Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non

Module MN39

Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo

Module MN38

Lập dự án mở trường mầm non tư thục

Module MN37

Quản lý nhóm/lớp học mầm non

Module MN36

Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

Module MN35

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

Module MN34

Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Module MN33

Đánh giá trong giáo dục mầm non

Module MN32

Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

Module MN31

Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non

Module MN30

Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo

Module MN29

Hướng dẫn bảo quản, sửa cữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản

Module MN28

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

Module MN27

Thiết kế ácc hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông

Module MN26

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi

Module MN25

Ứng dụng phương pháp dạy học tich cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

Module MN24

Cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội

Module MN23

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Module MN22

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức

Module MN21

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất

Module MN20

Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non

Module MN19

Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục

Module MN18

Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo

Module MN17

Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng

Module MN16

Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt

Module MN15

Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt