Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 14 tháng 08 năm 2020


Tài liệu bậc học Mầm non

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Module MN44

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non

Module MN43

Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non

Module MN42

Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non

Module MN41

Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

Module MN40

Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non

Module MN39

Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo

Module MN38

Lập dự án mở trường mầm non tư thục

Module MN37

Quản lý nhóm/lớp học mầm non

Module MN36

Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non