Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 28 tháng 06 năm 2017


Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.