Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 28 tháng 05 năm 2018


Môn Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.