Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 21 tháng 01 năm 2019


Môn Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.