Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 19 tháng 11 năm 2018


Môn Anh văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.