Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 19 tháng 01 năm 2018


Gương mặt tiêu biểu

  • Current