Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018 - 2019

  • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

  • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

  • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

  • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

  • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

  • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

  • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

  • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019