Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 12 tháng 12 năm 2017


Bé với an toàn giao thông