Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 19 tháng 11 năm 2018


Liên kết

Các tin khác